(ICBA) گردهمایی انجمن ساختمان سازان ایرانی –کانادایی بازار املاک کانادا روزهای پرفراز ونشیبی را تجربه می‌کند و بسیاری از اقتصاددانان شرایط پیش ‌آمده را ناشی از فاکتورهای مختلف می‌دانند .یک نظرسنجی جدید از افراد ثروتمند چینی نشان می‌دهد کانادا برای نخستین بار، با پیشی گرفتن از بریتانیا، به دومین مقصد برتر مهاجرتی ثروتمندان چین تبدیل